FracKagu
Mobilier Japonais

français

70 pages, illustrations noir et blanc et couleur

avec : Kasuko Fujie, Arata Isozaki, Toshiyuki Kita, Yasuo Kondo, Shiro Kuramata, Masaki Morita, Jo Nagahara, Teruaki Ohashi, Shoei Yoh, Team Zoo

textes : Christine Colin, Arata Isozaki, Riichi Miyake

édition : Frac des Pays de la Loire

120fr / 18,29€